Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Správa audítora za rok 202230.11.202331.12.202383143_DCA Audit- správa auditora za rok 2022.pdf
Individuálna výročná správa obce za rok 202229.06.202331.12.2023b3dfd_Induviduálna výročná správa obce Krivoklát za 2022.pdf
Záverečný účet obce Krivoklát za rok 202229.06.202331.12.202331ed2_Záverečný účet rok 2022 Krivoklát.docx
Verejná vyhláška- oznámenie o vyplácaní nájomného za užívanie PR Vršatec Pruské01.12.202318.12.2023496b3_verejná vyhláška-oznámenie o vyplácaní nájomného.pdf
Návrh VZN obce Krivoklát č.1/2023 o miestnych poplatkoch na území obce Krivoklát28.11.202313.12.2023e48c9_Navrh VZN 01-2023- poplatky.pdf
Návrh Dodatku č.1/2023 k VZN č.3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Krivoklát 28.11.202313.12.2023ce6a3_Návrh dodatku č.1 k VZN- poplatky za KO a DSO.pdf
Návrh rozpočtu obce Krivoklát na rok 2024,výhľadovo na roky 2025,202628.11.202313.12.2023fd281_Návrh rozpočtu obce Krivoklát na rok 2024.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Darina Gašparová23.11.202311.12.20235b51e_Darina Gašparová -JUDr. Zimanová.pdf
Oznámenie o odovzdávaní súčastí programu starostliv. o lesy na lesnom celku Lednícké Rovne20.11.202305.12.20231acbf_Oznam. o odovzdavani sucasti progr.starostl.o lesy-lesny celok .pdf
Verejná vyhláška- oznámenie o začatí konania a zlúčení územného a stav. konania- Lukáš Matuščin15.11.202330.11.20239ca57_verej.vyhlaska-L. Matuščin.pdf
OÚ Krivoklát zatvorený10.11.202317.11.2023V dňoch od 13.11.2023-16.11.2023 bude obecný úrad v Krivokláte zatvorený. V prípade potreby kontaktovať starostku obce emailom : obec.krivoklat@t-network.sk 
Oznámenie o doručení písomnosti - Lukáš Kuman13.10.202330.10.2023defbb_OOUZ- Lukáš Kuman.pdf
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa09.10.202324.10.2023e6d02_predaj pozemku-z dovodu hod.osobitneho zretela-p.Prna.pdf
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa09.10.202324.10.202335938_predaj pozemku z dôvodu hod.osobitného zreteľa-p.Fedorkova.pdf
Oznámenie o začatí správneho konania- vyrub dreviny13.10.202323.10.20230be46_Oznámenie o začatí konania- Miroslav Jáňa.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Baláž Juraj05.10.202323.10.20238c1b9_Oznamenie o doručeni pisomnosti- Balaz Juraj.pdf
Oznámenie o začatí správneho konania- vyrub dreviny09.10.202319.10.20236cd5a_oznámeni o začatí konania.pdf
Oznam-zber papiera08.09.202330.09.2023e6be2_oznam papier.pdf
Voľby do NR SR-30.09.202309.06.202330.09.20239a148_volby 2023-prava volit a byť voleny.pdf
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny26.09.202326.09.2023683d2_SSD.pdf